Бешенковичи в Записках игумена Ореста

К 570-летию Бешенкович

Сёлета Бешанковічы святкуюць свой 570-гадовы юбілей. З гэтай нагоды хачу сказаць некалькі цёплых слоў пра старца Арэста, дзякуючы якому быў агучаны знакаміты выраз аб будаўніцтве ў Бешанковічах і іншых населеных пунктах Беларусі Ільінскіх цэркваў у часы Казіміра IV, менавіта ў 1447 годзе.


Пэўны час збіраў матэрыялы аб першай згадцы пра наш раённы цэнтр, каб зразумець, адкуль пайшлі першыя звесткі аб Бешанковічах. Мае пошукі выліліся ў цэлую дэтэктыўную гісторыю, аб якой і хачу расказаць чытачам.


Першай навуковай працай, якая трапіла мне ў рукі, была кніга І. В. Турчыновіча «Обозрение истории Белоруссии с древнейших времён». Яна была надрукавана ў 1857 годзе і на старонцы 115 утрымлівала звесткі: «В память спасения Королевы Елисаветы от утопления, 20 июля в день Пророка Илии, Казимир велел построить в Белоруссии несколько церквей православных на берегах рек Двины, Днепра и Сожа: в Витебске, Бешенковичах, Могилёве, Кричеве, Орше и Черикове и подарил этим храмам во владение перевозы». Зноскай пад нумарам 186 аўтар спасылаўся на Тэадора Нарбута (т. 7, с. 217 — 219). Каб даведацца, што ўтрымлівае 9-томная праца Нарбута «Гісторыя народа Літоўскага», якая напісана па- польску, папрасіў дапамогі ў Міхася Міхайлавіча Чарняўскага, які валодае гэтай мовай. Але той нічога не знайшоў. Амаль праз год я высветліў, чаму пошукі аказаліся дарэмнымі – у друкарні проста пераблыталі нумары зносак. Турчыновіч ні на каго не спасылаўся, а паведамляў, што цэрквы пабудаваны ў 1460 годзе.


Наступны твор, які апавядаў пра будаўніцтва Ільінскай царквы ў Бешанковічах, называўся «Исторические судьбы Полоцкой епархии с древнейших времён до половины 19-го столетия». Гэта праца была створана А. П. Сапуновым і выдадзена ў 1889 годзе. Ніякіх тлумачэнняў пра тое, адкуль узяў дадзеныя звесткі, ён не паведамляе, і я прадоўжыў пошукі.


М. І. Пятроў у навуковай працы «Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края», выдадзенай у 1893 годзе, прыводзіць сваю версію падзей 1447 года: «Сам Казимир в первые годы своего княжения, именно в 1447 году, построил, по преданию, шесть Ильинских православных церквей: в Витебске, Бешенковичах, Могилёве, Кричеве, Орше и Черикове в благодарность Богу за избавление жены его в Ильин день от опасности». Аўтар спасылаецца на навуковы твор Бястужава-Руміна «Русская история» (т. 2, с. 123) і «Археографический сборник документов, относящийся к истории северо-западной Руси» (Вильна, 1867 г., т. 2, с. 11).


Сучасныя магчымасці інтэрнэту амаль бязмежныя і «гісторыю» Бястужава-Руміна знайсці было даволі проста, але на 123-й старонцы пра Бешанковічы нічога не было. Зноў не пашчасціла. Звярнуўся да 1-га тома «Витебской Старины» А. П. Сапунова, выдадзенага ў 1883 годзе. У раздзеле «Историко-статистический очерк г. Витебска» на 573-й старонцы зноў чытаю: «В память спасения супруги своей от утопления, 20 июля, в день пророка Илии, он велел построить в Белоруссии несколько православных церквей (между прочим в Витебске и Бешенковичах) и подарил этим церквам во владения перевозы». Пры гэтым Аляксей Парфёнавіч спасылаецца (і дзякуй яму за гэта) на «Запіскі ігумена Арэста», якія змяшчаюцца ў памянёным ужо 2-м томе Археаграфічнага зборніка дакументаў, якія адносяцца да паўночна-заходняй Русі.


Менавіта старцу Арэсту Бешанковічы і абавязаны сваёй першай згадкай пад 1447 годам. У сваіх «Запісках», якія з’яўляюцца часткай рукапісу пад назвай «Гісторыя Магілёўскага манастыра», аўтар паведамляе: «В 1447 году Польский Король Казимир Ягеллонович Литовское Княжество и Белоруссию присоединил к Польше и в память спасения от утопления супруги своей (?) Елены, в день Святого Пророка Илии произшедшаго, велел построить в Белоруссии шесть церквей во имя сего Пророка на берегах рек: Двины, Днепра и Сожы, с наданием сим церквам во владение перевозов. Оные храмы и доныне существуют в Витебске, Бешенковичах, в Могилёве и Кричеве; в Орше и Черикове храмы Ильинские сгорели».


У прадмове Археаграфічнага зборніка, выдадзенага ў 1867 годзе, сказана «Старец сей, воспитывавшийся некогда в школах иезуитских и проходивший довольно учебных должностей в разных местах Белоруссии, долго и тщательно собирал всё замечательное в историческом отношении и потому заслуживает полное доверие себе». Пра самога ігумена Арэста звестак захавалася не надта многа. Вывучэннем біяграфіі ігумена Арэста (свецкае імя Ануфрый Стэфанавіч Костка) займаўся вядомы краязнаўца Еўдакім Раманаў – беларускі этнограф, фалькларыст, археолаг, публіцыст. У другім выпуску зборніка «Могилёвская старина» ён піша:


– Одним из главных источников для изучения истории могилёвского края служат, как известно, «Записки игумена Ореста», напечатанные во II и V томах Археографического сборника. Игумен Орест был талантливою светлою личностью в своей среде и стоял гораздо выше всех своих могилёвских современников. Не оценённый ими, он перенёс много волнений в своей долгой жизни и умер в Орше в 1850 году простым иеромонахом.


Еўдакім Раманаў, спасылаючыся на рукапіс ігумена Арэста «Формулярная ведомость Шкловского Воскресенского монастыря, с показанием в оной числа братии (игум., 2 свящ., 4 посл.), их поведения и принадлежащих оному монастырю угодий, составленная за 1841 год», які знойдзены аўтарам у Аршанскім Богаяўленскім манастыры, дае звесткі пра жыццё старца:


«Игумен Орест, уроженец Белорусской губернии могилёвской, уезда быховского, местечка Гайшина, сын священнический, кончил курс учения в могилёвской семинарии, по окончании курса был витебской губернии в городе Невеле в невельском духовном училище пять лет латинского языка учителем, где в 1802 году, ноября 2-го дня, пострижен в монашество; потом могилёвским архиепископом и кавалером Анастасием 1803 года июля 6 дня рукоположен во иеродиакона, а 20-го числа того же месяца и года во иеромонаха; из невельского монастыря, по резолюции бывшего могилёвского архиепископа и кавалера Варлаама 1806 года, ноября 15 дня, переведён в могилёвский архиерейский дом, в коем находясь 12 лет, проходил должности: крестового иеромонаха, казначейскую, ризническую, экзаменаторскую, духовническую, для ставленников, был архиерейского дома экономом и могилёвской духовной консистории присутствующим; а в 1818-м году, июля 2 дня, могилёвским архиепископом и кавалером Даниилом произведён в Шкловский Воскресенский монастырь во игумена. 1820 года, февраля 15 дня, определён в пустынный охорский монастырь для управления оным, откуда 1824 года, июня 24 дня, по резолюции могилёвского архиепископа и кавалера Иосифа перемещён витебской губернии в город Полоцк, где был в полоцком народном уездном и приходском училищах, так же в римско-католическом пиарском училище, в трёх пансионах: Серанвильском, Даниловичском, Мариавитском и в полоцкой военной артиллерийской дивизионной школе, 3 года законоучителем. Из Полоцка 1827 года, ноября 27 дня, по резолюции могилёвского епископа и кавалера Павла перемещён в город Могилёв, в могилёво-братский второклассный монастырь; в коем находясь 10 лет, был духовником, а 1837 года, августа 7-го дня, по резолюции могилёвского архиепископа и кавалера Смарагда определён в Шкловский Воскресенский монастырь в должность настоятеля, в котором и ныне находится. Лета от роду 69…»


Станіслаў ЛЕАНЕНКА, краязнаўца.Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *